Budgetbeheer

Kantoor meldingen
Openingstijden en feestdagen

Kijk voor actuele openingstijden en feestdagen op onze pagina A&O Kantoor Meldingen.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer is er geen verantwoording schuldig aan de rechtbank. Dit geldt alleen bij een bewindvoering/curatele. U ontvangt maandelijks een overzicht van de door ons gedane betalingen en ontvangsten. 

Voor budgetbeheer is een door beide partijen ondertekende overeenkomst vereist. Ook is een getekende machtiging noodzakelijk om in uw plaats op te kunnen treden als beheerder van uw inkomsten en uitgaven. 

Wat doen wij voor u bij budgetbeheer? 

Zowel bij budgetbeheer als bij bewindvoering/curatele wordt er een beheerrekening geopend waarop uw inkomen wordt overgemaakt, en vanaf deze rekening vinden alle betalingen plaats. Wekelijks wordt een afgesproken bedrag aan leefgeld naar uw eigen rekening overgemaakt. 

Wij schrijven alle betrokken partijen aan, om ervoor te zorgen dat alle post met betrekking tot uw financiën naar ons postadres wordt gestuurd. Daarna zult u misschien nog incidenteel post op uw adres krijgen, welke u dan zo spoedig mogelijk aan ons dient op te sturen. 

Wij bieden drie vormen van budgetbeheer. Bij al deze vormen openen wij voor u een aparte bankrekening die wij als beheerrekening zullen gebruiken. Het openen van deze rekening bieden wij gratis aan. 

Vaste lasten beheer 

Bij deze vorm van beheer worden door ons de vaste lasten betaald via de beheerrekening. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van de cliënt. Er wordt niet gereserveerd voor jaarafrekeningen of onvoorziene uitgaven. 

Basis budgetbeheer 

Naast de betaling van de vaste lasten worden drie reserveringen gemaakt voor bijvoorbeeld de jaarafrekeningen van energie, water en een post onvoorzien. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van de cliënt. 

Uitgebreid en intensief budgetbeheer 

De uitgebreide en intensieve vorm is bedoeld voor cliënten die verregaande hulp nodig hebben bij het regelen van het budget, inkomensreparatie en contacten met instanties. Naast de vaste lasten worden door ons ook alle openstaande rekeningen (schulden) van de cliënt in kaart gebracht. In geval van schulden zal met schuldeisers, incassobureau`s en deurwaarders contact worden gezocht voor het treffen van een passende regeling.

Meest gestelde vragen

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan A&O. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Belangrijk verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer; bij bewindvoering wordt uw financiële tekeningbevoegdheid overgedragen aan A&O. Bij budgetbeheer behoudt u uw financiële tekeningbevoegdheid.
 

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan A&O. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Belangrijk verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer; bij bewindvoering wordt uw financiële tekeningbevoegdheid overgedragen aan A&O. Bij budgetbeheer behoudt u uw financiële tekeningbevoegdheid.

Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomsten, vaste lasten, schulden en gezinssituatie, en wordt in overleg met u bepaald.

Neen, u kunt geen voorschot krijgen.

Neen, met u wordt een vast bedrag voor elke week of maand afgesproken. Hiervan moet u rondkomen.

Neen, want dit hoort bij uw inkomen en is geen extra geld. Uw leefgeld is vastgesteld op basis van uw totale inkomen (inclusief de toeslagen en teruggaven).

Vakantiegeld is van uzelf, tenzij anders is afgesproken. Als u in de schuldregeling zit (vrijwillig of wettelijk) dan kan een deel van uw vakantiegeld naar uw schuldeisers gaan.

De kinderbijslag is van uzelf, tenzij anders is afgesproken.

Neen, met u wordt afgesproken welke rekeningen door ons maandelijks worden betaald. Als u rekeningen krijgt die niet in het budgetplan zijn meegenomen, dan kunt u contact opnemen met A&O. U kunt dan vragen of er voldoende geld is om de rekening te betalen. Als dat zo is, kunt u de rekening inleveren. Als er niet voldoende geld is, zal de rekening niet worden betaald.

Budgetbeheer wordt aangegaan voor een periode van maximaal 36 maanden, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van deze overeenkomst, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode.

Budgetbeheer eindigt op schriftelijk verzoek van de cliënt, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging door de cliënt binnen 6 maanden na aanvang van het budgetbeheer, brengt A&O extra kosten in rekening, ter grootte van 6x de maandelijkse kosten. Budgetbeheer kan door A&O worden beëindigd om de volgende redenen: overlijden van de rekeninghouder; door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie; door het niet of niet behoorlijk nakomen door cliënt van een verplichting, die voortvloeit uit, dan wel samenhangt met, deze overeenkomst tot budgetbeheer; bij agressieve uitlatingen of dreigementen geuit door cliënt. Bij beëindiging van budgetbeheer moet A&O veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording, en eventueel het inschakelen van een notaris. De kosten voor deze extra werkzaamheden zijn voor betrokken cliënt.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback