Service & contact

Kantoor meldingen
Openingstijden en feestdagen

Kijk voor actuele openingstijden en feestdagen op onze pagina A&O Kantoor Meldingen.

Algemene voorwaarden

A&O Bewindvoering en Budgetbeheer hanteert algemene voorwaarden bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en verlenen van haar diensten. Deze zijn onverkort van toepassing op alle werkzaamheden, diensten en producten van A & O Bewindvoering en Budgetbeheer.

Daarnaast kan per klant een individuele opdrachtbevestiging c.q. een overeenkomst worden overeengekomen.

artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan A & O Bewindvoering en Budgetbeheer opdracht heeft gegeven tot het (doen) verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: A & O Bewindvoering en Budgetbeheer

artikel 2 Toepasselijkheid
Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens voor zover wet-of regelgeving de toepassing van deze voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Lid 2: Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
Lid 1: De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen of op het moment dat dit op andere wijze schriftelijk wordt overeengekomen of in het geval van incidentele dienstverlening of voortdurende dienstverlening met een periodiek karakter op het moment dat de opdrachtnemer aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden.
Lid 2: De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Lid 3: Het staat de partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
Lid 4: De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
Lid 5: Alle diensten die door de opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
Lid 1: Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en gewenste wijze ter beschikking te stellen. De acceptatie van de betreffende gegevens door opdrachtnemer houdt ten opzichte van de opdrachtgever geen instemming met de juistheid van die gegevens in.
Lid 2: Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
Lid 3: Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voorvloeit.
Lid 4: De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Lid 5: Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden al dan niet onder nadere voorwaarden geretourneerd.

artikel 5 Uitvoering opdracht
Lid 1: Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of derde de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
Lid 2: Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met de opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.
Lid 3: Indien opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog zijn verplichtingen kan nakomen al dan niet door de inschakeling van derden.
Lid 4: Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van de opdrachtnemer.

artikel 6 Geheimhouding
Lid 1: Opdrachtnemer is, tenzij een wettelijke mededeling plicht is, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
Lid 2: Opdrachtnemer is niet gerechtigd de verstrekte informatie aan te wenden voor andere doelen dan waarvoor zij is verkregen tenzij opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een straf –of civiele procedure waarbij de informatie van belang kunnen zijn.
Lid 3: Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

artikel 7 Intellectuele eigendom
Lid 1: Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
Lid 2: Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, formats en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 8 Honorarium
Lid 1: Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
Lid 2: Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt en vastgelegd.
Lid 3: Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van eventueel ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt en vastgelegd. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling
Lid 1: Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bank-of girorekening.
Lid 2: Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algemene voldoening.
Lid 3: Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
Lid 4: Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
Lid 5: In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 Reclames
Lid 1: Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
Lid 2: Reclames als bedoeld in lid 1 schorten op generlei wijze de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever op.
Lid 3: In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn
Lid 1: Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie/materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
Lid 2: Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Lid 3: De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Opzegging
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. Geldt niet voor bewindvoering of curatele.

Artikel 13 Ontbinding
Onverminderd aan de opdrachtnemer verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan opdrachtnemer de overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, ingeval de opdrachtgever met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of gebreke blijft, indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of in het geval opdrachtgever zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
Lid 1: Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van de professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
Lid 2: Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bijzorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer slecht aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
Lid 3: Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
Lid 4: De in lid 1, 2 en 3 neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
Lid 5: Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 15 Vervaltermijn
Voor zover in de deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Opschortingsrecht
Opdrachtnemer is bevoegd om de afgifte van bescheiden of andere zaken van de opdrachtgever of derden op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever zijn voldaan.

Artikel 17 Conversie; strijdigheid met opdrachtbevestiging
Lid 1: Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enig bepaling van de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elke geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan
Lid 2: In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze
Lid 1: Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie behoren van de kantonrechter, worden slecht beslecht door de bevoegde rechter waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
Lid 3: In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen voor te leggen aan een college voor geschillen.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback